Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Spark B.V.. gevestigd te Vinkeveen, Nederland.
Uitgave: november 2009

 

ARTIKEL 1

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Spark B.V.. Herenweg 230, 3645DW Vinkeveen: distributeur/ leverancier van producten aan klant
 2. Klant; dealer: intermediar tussen eindgebruiker (consument) en distributeur (Spark)
 3. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door SPARK B.V. georganiseerd systeem voor verkoop en dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie SPARK B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt
 5. SPARK B.V. verkoop- en leveringsvoorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SPARK B.V.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen SPARK B.V. en derden, ook wanneer die (rechts-) handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van een klant wordt door SPARK B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Het versturen van producten is alleen mogelijk binnen Nederland.
 4. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Utrecht.
 5. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden desgevraagd, geheel kosteloos, toegezonden

Indien een bepaling van de verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. SPARK B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Een aanbieding (of prijsopgave) van SPARK B.V. bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover SPARK B.V. een order van de klant schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door SPARK B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij een klant met andere middelen bewijst dat SPARK B.V. de order van de klant onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien SPARK B.V. op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingsconditie voor die prestatie, zal de klant SPARK B.V. daarvoor betalen conform de dan bij SPARK B.V. geldende tarieven. Voor zover de klant een -in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van SPARK B.V. aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van SPARK B.V..
 3. Alle opgaven van SPARK B.V. van getallen, maten, gewichten, kleur van de producten/diensten zijn met zorg gedaan, maar SPARK B.V. kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer de klant aantoont dat de (af) geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgave van SPARK B.V. of van de monsters, tekeningen, foto’s of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
 4. Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van SPARK B.V..

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 4 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN
 1. Alle prijzen van SPARK B.V. zijn uitgedrukt in euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. De op de dag van de bestelling geldende prijzen worden in rekening gebracht c.q. gelden voor de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen komen separaat ten laste van de klant de kosten van verpakking en verzenden, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
 2. Hoewel SPARK B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan de klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van SPARK B.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan SPARK B.V. doorberekenen aan de klant. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door SPARK B.V. geschiedt en mits de klant een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: LEVERING

 1. De door SPARK B.V. opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of de termijn voor het leveren van diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor SPARK B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan SPARK B.V. verstrekte gegevens. SPARK B.V. zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.
 2. Indien een product niet meer leverbaar is, dan zal SPARK B.V. de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. De bestelde technische producten worden geleverd volgens de actuele stand van de techniek. SPARK B.V. behoudt zich het recht voor om minimale aanpassingen te doen, zonder dat deze aanpassingen effect hebben op de werking van het onderdeel. Cosmetische onderdelen zijn hiervan uitgezonderd.
 4. Levering geschiedt door een door SPARK B.V. aangewezen vervoerder. Indien de vervoerder op het afleveringsadres niet de producten kan afleveren, zal er door de vervoerder een document achtergelaten worden met de mededeling dat de producten nogmaals door de vervoerder worden aangeboden of de plaats waar de producten afgehaald kunnen worden.
 5. Bij overschrijding van enige termijn heeft de klant geen recht op (schade) vergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. De klant is alsdan na schriftelijke ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 6. SPARK B.V. heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.
ARTIKEL 6: BETALING
 1. Voor klanten geldt dat de factuur, voorafgaande aan de levering, voldaan moet zijn en dat het bedrag op de door SPARK B.V. aangegeven rekening moet bijgeschreven zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan.
 2. Indien met Spark met de klant een andere betalingstermijn is overeengekomen, vervangt dit artikel 6.1.
 3. Indien klanten niet betalen binnen de gestelde betalingstermijnen, als bepaald in artikel 6.1 en artikel 6.2, dan zijn zij van rechtswege in verzuim, zonder dat zij in gebreke moeten worden gesteld. Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle betalingen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2%.
 4. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van SPARK B.V., tenzij dit hem op basis van een een rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
 5. De klant is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij de klant binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de op grond van deze voorwaarden bevoegde Rechter.
 6. Indien op enig moment bij SPARK B.V. gerede twijfel bestaat of kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de klant, en/of in het geval dat de klant bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door SPARK B.V. ten minste een maal is aangemaand, is SPARK B.V. gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van de klant te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de producten en/of vergoeding van de diensten plaatsvindt of dat deze in deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat SPARK B.V. onder de overeenkomst van de klant te vorderen mocht hebben. Indien de klant in gebreke is, of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens de overeenkomst overgeleverde of af te leveren producten aan SPARK B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarde op de overeenkomst, verschuldigde toeslagen, rentebelasting en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Ieder bedrag dat van de klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van al die vorderingen die SPARK B.V. op de klant mocht hebben ten aanzien van welke SPARK B.V. in lid 1 niet in eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van klanten wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.
 3. Voordat het eigendom van de producten op de klant is overgegaan is de klant niet gerechtigd aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeven van derden te bezwaren. De klant is slechts gerechtigd de producten waarvan SPARK B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van de klant normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 4. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als haar kenbaar eigendom van SPARK B.V. te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van SPARK B.V. daartoe zal de klant alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan SPARK B.V..
 5. Indien en zolang SPARK B.V. eigenaar van de producten is, zal de klant SPARK B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal de klant SPARK B.V. op het eerste verzoek van SPARK B.V. meedelen waar de producten, waarvan SPARK B.V. eigenaar is, zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van SPARK B.V.

 

ARTIKEL 8: RISICO-OVERGANG, ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. Producten zijn voor risico van de klant op het moment dat de producten bij de klant afgeleverd zijn. Voor alle andere klanten geschiedt de verzending voor risico van de klant.
 2. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiële fabricagefouten, alsmede verschil in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen twee keer 24 uur na aankomst van de producten schriftelijk aan SPARK B.V. worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering daarvan uiterlijk binnen acht werkdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan SPARK B.V. worden gemeld.
 3. Na het ontdekken van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
 4. De klant zal alle door SPARK B.V. voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door SPARK B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
 5. De klant heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door SPARK B.V. geen controle op de reclame kan plaatsvinden.
 6. Alleen ongebruikte fabrieksproducten in de originele en ongeopende verpakking worden retour geaccepteerd. De retourzending dient altijd vergezeld te gaan van de originele, bijgeleverde pakbon. Klanten dienen hun bank- of girorekeningnummer te vermelden, zodat het door hen betaalde bedrag kan worden teruggestort. Retourzending geschied voor rekening en risico van de klant. Spark is niet verplicht geleverde goederen retour te nemen. Indien Spark toch besluit reeds geleverde goederen terug te nemen zal dit gebeuren tegen 85%van de aanschafprijs.
 7. De klant kan geen aanspraken ter zake van reclames of gebreken van producten doen gelden jegens SPARK B.V. zolang de klant enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens SPARK B.V. niet is nagekomen. Indien de klant tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreke van een product, is de daaruit voor SPARK B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met de inachtneming van de overige bepalingen van artikel 8.

Indien tijdig, correct en overeenkomstig de hiervoor genoemde bepalingen is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van SPARK B.V. genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, dan kan de klant het volgende eisen:
1. Het afleveren van het ontbrekende;
2. Herstel van het afgeleverde product, mits SPARK B.V. hier redelijkerwijs aan kan voldoen;
3. Het vervangen van het afgeleverde product, tenzij de aflevering te gering is om dit te rechtvaardigen.

SPARK B.V. is verplicht dit binnen een redelijke termijn op te lossen. Indien de klant kiest voor herstel of vervanging als hierboven genoemd kan SPARK B.V. behalve herstel of vervanging ook kiezen voor teruggave van de koopprijs. Deze keuze dient SPARK B.V. binnen redelijke termijn bekend te maken.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE

 1. De garantie op producten is 12 maanden of gelijk aan de door de fabrikant afgegeven garantietermijn. Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het product is ontstaan door foutieve montage door de klant zelf of foutieve montage door een derde en/of indien het defect te wijten valt aan een onjuist gestelde diagnose door klant of een derde. Op de door Spark geleverde producten aan dealers, niet uitgeleverd aan de eindgebruiker, zijnde consument, geldt een garantietermijn van 1 jaar.
 2. In het geval dat het product een beloofd kenmerk mist of gebreken vertoont, is SPARK B.V. gehouden deze te vervangen of te repareren binnen een aanvaardbaar tijdsbestek.
 3. Alle vervangen producten worden eigendom van SPARK B.V…
 4. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
 5. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door a)Wisselende netspanningen in het electriciteitsnet, b) Problemen internet provider, c) Andere niet genoemde derde partijen
ARTIKEL 10: OVERMACHT
 1. Indien een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de zijde van een der partijen kan de andere partij het contract ontbinden. De partij die zich op overmacht beroept is in dat geval op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de ander indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
 2. Onder overmacht van SPARK B.V. wordt verstaan elke van de wil van SPARK B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SPARK B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij SPARK B.V.-toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.
 3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van de overmacht op de hoogte stellen.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. SPARK B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klanten of derden, waaronder mede begrepen gevolgen, schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten.
 2. De aansprakelijkheid van SPARK B.V. jegens de klant is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen is de aansprakelijkheid van SPARK B.V. beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SPARK B.V. of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover de aansprakelijkheid van SPARK B.V. voortvloeit uit het dwingend toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van SPARK B.V. of haar hoogste leidinggevende personeel, zal de klant SPARK B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schadekosten of interesten, verbandhoudende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij de klant redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
 4. SPARK B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de producten of uit gebruik van de producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. De aansprakelijkheid van SPARK B.V. is zonder meer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garantie (artikel 9) is geregeld.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

 1. SPARK B.V. heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen of aanvullingen zullen echter niet van toepassing zijn op overeenkomsten die vóór die wijzigingen of aanvullingen gesloten zijn.
 3. De laatst ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank gedeponeerde versie van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.